Piirangud alates 17. maist ja alates 31. maist

14.mai 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse õppijatele. Samast päevast leevenevad ka piirangud õues toimuvale huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele.
31. maist leevenevad nõuded siseruumides toimuvatele tegevustele.

Korraldusega kehtestatud piirangute ja meetmete vajalikkust hindab valitsus hiljemalt iga kahe nädala tagant. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab piirangute leevendamise korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab https://www.hm.ee/et/koroona.

 

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe

Alates 17. maist tohib välitingimustes huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet viia läbi kuni 25-liikmelises grupis (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel kokku ei puutu ehk kokku 250 inimest.

Siseruumides jätkuvad esialgu praegused piirangud. See tähendab, et:

 • Keelatud on grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist.
 • Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.
 • Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis.

 • Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.
 • Ühes ruumis tohib tegevusi läbi viia kuni 10 gruppi, kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku kuni 100 inimest.
 • Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kõiki tegevusi läbi viies tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Grupipiirangud ei kehti:

 • koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 • koolieelse lasteasutuse sama rühma lastele ja õppuritele, kes õpivad samas klassis, rühmas või kursusel;
 • riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;
 • kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele;
 • puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.
 • professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele.

 

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium